• Onafhankelijk
 • Goed bereikbaar
 • 14 dagen bedenktijd
 • Eerlijk en transparant
 • Geen borg
 • Haal- en brengservice

Privacyverklaring XLEasy

XLEasy
Ambachtsveld 10
7327 AZ Apeldoorn
T: 055 5395 333
E: info@XLEasy.nl

hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website: www.xleasy.nl

1.    Wie is verantwoordelijk?

In dit privacy statement wordt beschreven hoe XLEasy met jouw persoonsgegevens omgaat. XLEasy is verbonden aan XLLease. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kun je contact opnemen met: Tjerk van den Brink via het e-mailadres: AVG@xllease.nl

2.    Gebruik van persoonsgegevens

XLEasy vindt het van groot belang dat jouw persoonsgegevens correct worden behandeld. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid.

Dit betekent concreet dat XLEasy:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit gebeurt via dit privacy statement.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Jou vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer daar een wettelijke verplichting toe is.
 • Bij het delen van jouw gegevens afspraken maakt met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van XLEasy persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw rechten respecteert en uw aanvragen op het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdracht  in behandeling zal nemen.

3.    Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens van klanten en berijders

 Persoonsgegevens van klanten en berijders worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 •          administratieve doeleinden;
 •          communicatie omtrent de opdracht;
 •          om uitvoering te geven aan de ontvangen opdracht.

De grondslag voor de verwerking is:

 •           Deze is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 •          Naam en adres
 •          Telefoon en e-mail
 •          Jaarcijfers
 •          Salarisgegevens
 •          Arbeidscontract
 •          IBAN
 •          Kopie ID-bewijs
 •          Rijbewijsnummer
 •          Kenteken
 •          Geboortedatum
 •          Chassisnummer
 •          Onderhoudsgegevens
 •          Schadegegevens
 •          Verkeersovertredingen
 •          Klanttevredenheidsgegevens

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 •          Na afloop van de overeenkomst voor een periode van 7 jaar.

Prospects

Persoonsgegevens van prospects worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 •          Informatieverstrekking en communicatie in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten.

De grondslag voor de verwerking is:

 •          Toestemming

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 •          Naam en adres
 •          Telefoon en e-mail
 •          Geboortedatum
 •          Inkomensgegevens/jaarcijfers

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 •          Zolang men wordt gezien als een prospect en/of zolang de toestemming niet wordt ingetrokken.
 •          De inkomensgegevens/jaarcijfers worden direct vernietigd als blijkt dat er geen overeenkomst wordt gesloten.

Persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 •          Administratieve doeleinden;
 •          communicatie omtrent de verstrekte opdracht.

De grondslag voor de verwerking is:

 •          Deze is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 •          Naam en adres
 •          Telefoon en e-mail
 •          IBAN
 •          Postadres

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 •          Na afloop van de overeenkomst voor een periode van 7 jaar.

4.    Verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat XLEasy hun persoonsgegevens verwerkt.

5.    Bewaartermijnen

Wij verwerken/bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of ter naleving van een wettelijke verplichting.

6.    Delen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken over een veilige en verantwoorde verwerking van jouw gegevens.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Wanneer een land waar gegevens naartoe verstuurd worden geen passend beschermingsniveau kent, wordt één van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast om de gegevens voldoende te beschermen, waaronder het toepassen van modelcontracten of het gebruik van andere verdragen of overeenkomsten.

7.     Websitebezoek

XLEasy gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van XLEasy wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. De cookies worden tevens gebruikt om onze  website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Voor meer informatie kun je ons Cookie Statement raadplegen.

8.     Benadering van betrokkenen

Wanneer wettelijk toegestaan, kunnen wij jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt hierbij altijd de mogelijkheid om jezelf hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen.

9.     Rechten indien wij persoonsgegevens van u verwerken

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder andere het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.

Eveneens heb je het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens. De verwerking kan beperkt worden, indien: de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de verwerking niet meer nodig is voor de verwerkingsdoeleinden en jouw recht als betrokkene zwaarder weegt dan ons recht om te verwerken. Als betrokkene heb je het recht om bewaar te maken tegen direct marketing/profilering of tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde(afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden). Je hebt het recht om de verzamelde persoonsgegevens naar jezelf of een derde partij te laten overdragen.

Je kunt het verzoek indienen door dit per e-mail te versturen naar AVG@xllease.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou afkomstig is, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we ook om op dit kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van jouw eigen privacy. XLEasy zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Indien een verwerking berust op toestemming, ben je ten alle tijden bevoegd om de gegeven toestemming in te trekken.

10.   Beveiliging en bescherming van gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en passen passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar AVG@xllease.nl . XLEasy heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

11.   Wijzigingen

XLEasy is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. XLEasy adviseert de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien op 04-05-2018.